PALVELUT

Vuokrauspalvelu

 

Vuo­kraam­me melon­ta­ret­kil­le­si laa­duk­kai­ta joki- ja kos­ki­kel­poi­sia avo­ka­noot­te­ja laa­duk­kai­ne varus­tei­neen. Vähim­mäis­vuo­krausai­ka on yksi vuorokausi.

Kanoot­tien nou­to­paik­ka ja -aika sovi­taan tapaus­koh­tai­ses­ti. Jos kul­je­tat kanoot­te­ja itse, var­mis­ta kul­je­tus­te­li­nee­si sopi­vuus meiltä.

Hin­ta / kanootti

1 vuo­ro­kausi 55 €
2 vuo­ro­kaut­ta 105 €
3 vuo­ro­kaut­ta 150 €
4 vuo­ro­kaut­ta 190 €
5 vuo­ro­kaut­ta 225 €
6 vuo­ro­kaut­ta 260 €

Ensim­mäi­nen viik­ko 295 €
Seu­raa­vat vii­kot 245 €

Kanoo­tin vuo­kra sisältää

  • kanoo­tin
  • 2 melaa + 1 varamela
  • 2 kpl melontakypäriä
  • 2 kpl melontaliivejä
  • 2kpl veden­pi­tä­viä varustetynnyreitä
  • kuor­man sidontanarut
  • veto­lii­na
  • äys­kä­ri

 Kanoo­tin vuokrausehdot

Kuljetuspalvelu

 

Kul­je­tam­me tei­dät ja melon­ta­ka­lus­ton halua­maan­ne paik­kaan ja haem­me sovit­tuun aikaan sovi­tus­ta pai­kas­ta pois. Toi­min­ta-alue on koko Suo­men Lapin alue sekä Poh­jois-Ruot­si ja Poh­jois-Nor­ja. Enim­mäis­ryh­mä­ko­ko on 8 hen­ki­löä kerrallaan.

Kul­je­tam­me ryh­miä Rova­nie­mel­tä ret­kei­ly­koh­tei­siin myös ilman melontakalustoa.

Kul­je­tuk­sen läh­tö- ja paluu­paik­ka on Rova­nie­men kau­pun­kia­lue tai len­to­kent­tä. Muus­sa tapauk­ses­sa kul­je­tuk­sen hin­ta sovi­taan erikseen.

Ker­ro kul­je­tus­tar­pee­si ja pyy­dä tarjous!

Opastetut Retket

 

Tar­joam­me sinul­le rää­tä­löi­ty­jä yksi­löl­li­siä ret­kiä lyhyem­mäs­tä päi­vä­ret­kes­tä aina vii­kon kes­tä­viin, puhe­lin­verk­ko­jen ulot­tu­mat­to­mis­sa tapah­tu­viin seik­kai­lui­hin. Kans­sam­me pys­tyt oppi­maan tär­kei­tä luon­nos­sa sel­viy­ty­mi­sen tai­to­ja ja tie­to­ja, kuten esi­mer­kik­si suun­nis­ta­mis­ta, tulen­te­koa, kalas­tus­ta, lei­riy­ty­mis­tä ja ruo­an val­mis­tus­ta luon­nos­sa, tur­val­li­suut­ta, hiih­to­tek­niik­kaa, melon­ta­tek­niik­kaa, vael­lus­nik­se­jä sekä tun­nis­ta­maan eläi­miä ja hyö­ty­kas­ve­ja. Voit mää­ri­tel­lä, haluat­ko ope­tel­la ja teh­dä luon­nos­sa sel­viy­ty­mi­sen perus­as­ka­rei­ta ret­kil­lä itse, vai kes­ki­tyt­kö enem­män vain ren­tou­tu­maan ja nau­tis­ke­le­maan. Rää­tä­löi­dyt ret­ket on mah­dol­lis­ta suun­na­ta min­ne­päin Lap­pia tahan­sa toi­vei­de­si ja miel­ty­mys­te­si mukaan. Ret­ken läh­tö­pai­kal­le siir­ry­tään pää­asias­sa mini­bus­sil­la (max. 8 hlö). Erä­mai­den syr­jäi­sim­piin kolk­kiin men­täes­sä on mah­dol­lis­ta hank­kia myös moot­to­ri­kelk­ka-, heli­kop­te­ri- tai vesi­ta­so­kyy­ti. Opas­tus­kie­lem­me on suo­mi ja englanti.

Jos olet aktii­vi­nen ja kiin­nos­tu­nut opet­te­le­maan uusia asioi­ta opas­te­tuil­la ret­kil­läm­me, et vält­tä­mät­tä enää edes tar­vi opas­ta seu­raa­vil­le ret­kil­le­si, vaan saa­vu­tat tie­to­jen ja tai­to­jen suo­man vapau­den ret­keil­lä min­ne iki­nä haluatkin!

Esi­merk­ke­jä kesä­ret­kien sisällöstä

Melon­ta­ret­kel­lä vael­lam­me kanoo­teil­la kir­kas­ve­ti­sil­lä joil­la tai jär­vil­lä halu­tun­mit­tai­sen rei­tin, jon­ka aika­na opit ret­ki­me­lon­nan perus­teet. Voim­me pysäh­tyä kalas­te­le­maan ja uimaan hou­kut­te­le­viin paik­koi­hin ja har­joit­te­lem­me lei­riy­ty­mis­tä syr­jäi­sis­sä ja kau­niis­sa erä­maa­mai­se­mis­sa. Voim­me välil­lä nous­ta mai­hin teke­mään ret­kiä kiin­nos­ta­viin koh­tei­siin. Lai­tam­me ret­ki­ruo­kaa nuo­tiol­la ja ret­ki­keit­ti­mil­lä ja jos onnis­taa, syöm­me myös itse­pyy­tä­määm­me kalaa. Opit lisäk­si suun­nis­ta­maan vesistöissä.

 Jal­kai­sin vael­ta­mal­la pää­sem­me tut­ki­maan Suo­men kau­neim­pia ja puh­taim­pia maas­to­ja. Opit ylit­tä­mään puro­ja ja jokia, luke­maan kart­taa ja käyt­tä­mään maas­ton muo­to­ja hyväk­se­si suun­nis­taes­sa­si. Voit itse mää­ri­tel­lä, haluat­ko pai­not­taa ret­kel­lä esi­mer­kik­si kalas­tus­ta, valo­ku­vaus­ta, keräi­lyä tai vaik­ka lin­tu­jen ja kas­vien tutkimista.

Esi­merk­ke­jä tal­vi­ret­kien sisällöstä

Liu­ku­lu­mi­ken­gil­lä tai suk­sil­la hiih­täen voim­me teh­dä tal­vi­vael­luk­sen, jon­ka aika­na opit tal­vi­ses­sa ympä­ris­tös­sä sel­viy­ty­mi­sen perus­teet. Pää­set tur­val­li­ses­ti tutus­tu­maan tal­vi­sen luon­non kau­neu­teen syr­jäi­sil­lä alueil­la, jois­sa emme saa­ta useam­paan päi­vään näh­dä merk­ke­jä­kään muis­ta ihmi­sis­tä. Voim­me yöpyä itse lumes­ta teke­mäs­säm­me majoit­tees­sa, tel­tas­sa tai vaih­toeh­toi­ses­ti vuo­kra­ta eräkämpän.

Pilk­ki­ret­kil­le syr­jäi­sil­le jär­vil­le ja joil­le voim­me men­nä liu­ku­lu­mi­ken­gil­lä hiih­täen tai hank­kia moot­to­ri­kelk­ka­kul­je­tuk­sen. Yön yli -ret­kil­lä yövym­me tel­tois­sa, erä­käm­pis­sä tai lumi­ma­joit­teis­sa. Opit, miten kalas­te­taan jään alta, ja kevät­tal­vel­la saa­tat kokea mil­tä tun­tuu istua jään pääl­lä pil­kil­lä t-pai­ta­sil­laan aurin­gon porottaessa.