TIETOA MEISTÄ

Ter­ve, minä olen Ossi Luo­to­nen, KEI­NO into natu­ren perustaja.
 
Olen ret­kil­lä­ni luon­nos­sa koke­nut iki­muis­toi­sim­mat elä­myk­se­ni. Toi­si­naan kun luon­to on aset­ta­nut vas­tuk­sia etee­ni, on tun­tu­nut vai­keal­ta. Toi­si­naan, kun sää suo­sii ja näen upeat mai­se­mat ympä­ril­lä­ni, tun­tuu kuin mikään ei voi­si olla parem­min. Ehkä juu­ri sik­si luon­nos­sa ret­kil­lä­ni olen tun­te­nut eni­ten elä­vä­ni. Elä­mä muut­tuu yksin­ker­tai­sek­si ja ole­mi­nen tii­vis­tyy jäl­leen elä­män perus­asioi­den äärel­le. Jää tilaa aja­tuk­sil­le ja aikaa ais­tia ympä­röi­vää maailmaa.
 
Itse nau­tis­ke­len luon­nos­ta kesäi­sin meloen, kalas­tel­len ja vael­taen. Syk­syi­sin met­säs­täen sekä keräil­len sie­niä ja mar­jo­ja. Tal­vi­sin ja keväi­sin hiih­del­len ja pilkkien.
 
KEI­NO into natu­re on perus­tet­tu into­hi­mos­ta Suo­men luon­toon sekä halus­ta tar­jo­ta muil­le­kin mah­dol­li­suus tutus­tua sen moni­muo­toi­suu­teen ja rau­haan. Haluan­kin mah­dol­lis­taa myös sinul­le aidon ja kii­reet­tö­män luon­to­ko­ke­muk­sen, mie­leen­pai­nu­van het­ken tai seik­kai­lun, jota muis­tel­la vie­lä vuo­sien­kin jälkeen.
 
Jos sinul­la on oma val­mis idea ret­kes­tä, mut­ta epä­röit tie­to­jen ja tai­to­jen puut­tees­sa toteut­taa sitä, otat­han roh­keas­ti yhteyt­tä. Läh­den mie­lel­lä­ni mukaa­si oppaaksi!