TIETOSUOJASELOSTE

Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tämä on EU:n ylei­sen tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen (GDPR) mukai­nen rekis­te­ri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekis­te­rin­pi­tä­jä

Poh­joi­sen Kei­no Oy (y-tun­nus 2938646-1), apu­toi­mi­ni­mi KEI­NO into nature

2.  Yhteys­hen­ki­lö rekis­te­riä kos­ke­vis­sa asioissa

Ossi Luo­to­nen
info@keinointonature.fi

3. Rekis­te­rin nimi

KEI­NO into natu­ren asiakasrekisteri

4. Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tarkoitus

Hen­ki­lö­tie­to­ja kerä­tään asiak­kai­den suos­tu­muk­sel­la. Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tar­koi­tus on yllä­pi­tää KEI­NO into natu­ren ja asiak­kai­den väli­sen yhteis­työn edel­lyt­tä­miä hen­ki­lö­tie­to­ja sekä mah­dol­lis­taa KEI­NO into natu­ren tar­joa­mien pal­ve­lui­den ja tuot­tei­den tar­joa­mi­nen, mark­ki­noin­ti sekä suju­va asiakaspalvelu.

5. Rekis­te­rin tietosisältö

Rekis­te­riin tal­len­ne­taan seu­raa­via tietoja:

  • Täy­del­li­nen nimi
  • Kan­sal­li­suus
  • Pos­tio­soi­te
  • Puhe­lin­nu­me­ro
  • Säh­kö­pos­tio­soi­te

Rekis­te­riin tal­len­ne­taan myös väliai­kai­ses­ti sel­lai­sia tie­to­ja, jot­ka ovat yri­tyk­sen tar­joa­man pal­ve­lun jär­jes­tä­mi­sen kan­nal­ta tar­peel­li­sia. Täl­lai­sia tie­to­ja ovat esi­mer­kik­si ret­ken kanoot­tien toi­mi­tus- ja noutopaikka.

6. Sään­nön­mu­kai­set tietolähteet

Rekis­te­riin tal­len­net­ta­vat tie­dot saa­daan asiak­kail­ta itseltään.

7. Tie­to­jen sään­nön­mu­kai­set luovutukset

Tie­to­ja ei sään­nön­mu­kai­ses­ti luo­vu­te­ta kol­man­sil­le osapuolille.

8. Tie­to­jen siir­to EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tie­to­ja ei luo­vu­te­ta Euroo­pan unio­nin tai Euroo­pan talous­a­lu­een ulko­puo­lel­le. Tie­to­ja ei säi­ly­te­tä Euroo­pan unio­nin tai Euroo­pan talous­a­lu­een ulkopuolella.

9. Rekis­te­rin suo­jauk­sen periaatteet

Rekis­te­rin käsit­te­lys­sä nou­da­te­taan huo­lel­li­suut­ta. Tie­to­ja säi­ly­te­tään vain säh­köi­ses­sä muo­dos­sa luo­tet­ta­van ja EU:n tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­töä nou­dat­ta­van kol­man­nen osa­puo­len inter­net-pal­ve­li­mil­la. Rekis­te­rin salaus toteu­te­taan Poh­joi­sen Kei­no Oy:n omil­la salausa­vai­mil­la. Tie­dot eivät ole luet­ta­vis­sa mui­den kuin Poh­joi­sen Kei­no Oy:n vas­tuu­hen­ki­löi­den toi­mes­ta.
Rekis­te­rin­pi­tä­jä huo­leh­tii sii­tä, että rekis­te­riin on pää­sy vain asi­aan­kuu­lu­vil­la hen­ki­löil­lä. Asia­kas­tie­dot pois­te­taan rekis­te­ris­tä asia­kas­suh­teen päät­ty­mi­sen ja kaik­kien vel­voit­tei­den täyt­tä­mi­sen jäl­keen lain­sää­dän­nön edel­lyt­tä­mis­sä rajoissa.

10. Tar­kas­tusoi­keus ja oikeus vaa­tia tie­to­jen korjaamista

Jokai­sel­la rekis­te­ris­sä ole­val­la hen­ki­löl­lä on oikeus tar­kas­taa rekis­te­riin tal­len­ne­tut tie­ton­sa ja vaa­tia mah­dol­li­sen vir­heel­li­sen tie­don oikai­sua tai puut­teel­li­sen tie­don täy­den­tä­mis­tä. Mikä­li hen­ki­lö halu­aa tar­kas­taa hänes­tä rekis­te­riin tal­len­ne­tut hen­ki­lö­tie­dot  tai vaa­tia nii­hin oikai­sua, pyyn­tö tulee esit­tää kir­jal­li­ses­ti rekisterinpitäjälle.

11. Rekis­te­rin tie­to­jen säilytysaika

Rekis­te­ris­sä säi­ly­te­tään vain nii­den hen­ki­löi­den tie­to­ja, jot­ka ovat Poh­joi­sen Kei­no Oy:n asiakkaita.