VUOKRAUSEHDOT

Vuokrausehdot:

-Vuo­kraa­ja on vel­vol­li­nen kor­vaa­maan kalus­tol­le aiheu­tu­neet, nor­maa­lia kulu­mis­ta suu­rem­mat vau­riot, kor­jaus­ten kus­tan­nusar­vion mukai­ses­ti, sekä kor­jaus­kel­vot­to­mak­si riko­tun tai kado­te­tun kalus­ton, kul­loin­kin voi­mas­sao­le­van myyn­ti­hin­nan mukaisesti.

-Vuo­kraus­vuo­ro­kausi alkaa sii­tä kel­lo­na­jas­ta kun kalus­to on luo­vu­tet­tu vuo­kraa­jal­le. Kul­je­tus­pal­ve­lua käy­tet­täes­sä vuo­kraus­vuo­ro­kausi alkaa sii­tä kun kalus­to ja ihmi­set ovat jätet­ty koh­tee­seen ja päät­tyy kun kalus­to ja ihmi­set tul­laan nou­ta­maan kohteesta.

Peruu­tuk­set:

-Vuo­kral­lean­ta­jal­la on oikeus perua kanoo­tin vuo­kraus jos vuo­kraa­jan oma kul­je­tus­ka­lus­to ei sovel­lu kanoo­tin kuljetukseen.

-Vesis­tö­jen olles­sa jää­ty­nee­nä vuo­krausa­jan­koh­ta­na, hyvi­te­tään vuo­kra­hin­ta kokonaan.

-Vuo­kra­hin­ta hyvi­te­tään koko­naan, jos peruu­tus tapah­tuu yli 28 päi­vää ennen vuo­kran alkamispäivää.

-Vuo­kra­hin­nas­ta hyvi­te­tään puo­let, jos peruu­tus tapah­tuu yli 14 päi­vää ennen vuo­kran alkamispäivää.

-Muis­sa peruu­tuk­sis­sa peruu­tuk­sien hyvi­tys sovi­taan tapaus­koh­tai­ses­ti ja vuo­kral­le anta­jal­la on oikeus pidät­tää koko vuo­kra­sum­ma peruu­tuk­sis­ta, jot­ka on teh­ty alle 14 päi­vää ennen vuo­kran alkamispäivää.